Algemene voorwaarden Jimber Meat BV 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van ​Jimber Meat BV ​(hierna te noemen “Jimber Meat BV”), een onderneming met adres ​Drukkersweg 14​, ​​​ ​Haarlem​​. Jimber Meat BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ​​​​.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: de wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Consument: de wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Jimber Meat BV voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen Jimber Meat BV en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Jimber Meat BV en de Wederpartij.

Wederpartij: de partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht. De Wederpartij kan zowel een Bedrijf als een Consument zijn.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Jimber Meat BV en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Jimber Meat BV, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes en/of aanbiedingen

Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Jimber Meat BV tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Alle offertes en/of aanbiedingen van Jimber Meat BV zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld. Jimber Meat BV kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is Jimber Meat BV daaraan niet gebonden.De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jimber Meat BV anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte en/of aanbieding van Jimber Meat BV.
Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Jimber Meat BV is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
Op het moment dat Jimber Meat BV van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Jimber Meat BV feitelijk begint met de uitvoering.
De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Uitvoering overeenkomst

De overeenkomst wordt door Jimber Meat BV naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Jimber Meat BV. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Jimber Meat BV bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoegd. Jimber Meat BV is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Jimber Meat BV is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Jimber Meat BV het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de wederpartij niet wordt betaald, is Jimber Meat BV niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

 Jimber Meat BV heeft recht op de vooraf reeds bekend gemaakte vrije dagen, dit ondanks de in de overeenkomt eventueel opgenomen aantal minimum uren.

Wijzigingen en meerwerk

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Jimber Meat BV de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Jimber Meat BV zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Jimber Meat BV de Wederpartij hierover van te voren in.

Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Jimber Meat BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Jimber Meat BV proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.

Jimber Meat BV zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Jimber Meat BV kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Wederpartij   

De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Jimber Meat BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de wederpartij Jimber Meat BV alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren.

Jimber Meat BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Jimber Meat BV is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jimber Meat BV kenbaar behoorde te zijn.

De wederpartij draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de wederpartij die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn. De wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Jimber Meat BV onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

Indien door Jimber Meat BV of door Jimber Meat BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Indien de wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Jimber Meat BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

Annulering  

Jimber Meat BV is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te wijzigen of de opdracht te annuleren. Jimber Meat BV zal de wederpartij daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Jimber Meat BV zal voor zover mogelijk een nieuwe training of workshop aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde bedragen door de wederpartij aan Jimber Meat BV worden geretourneerd.

Annulering van de opdracht door de wederpartij is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:  

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;

Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is 50% van de prijs verschuldigd; en

Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de wederpartij de volledige prijs verschuldigd.

De kosten die de leveranciers bij annulering of uitstel aan Jimber Meat BV berekent, worden in rekening gebracht aan de wederpartij, indien de wederpartij de uitvoering van een opdracht annuleert of uitstelt.

De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde bedrag in verband met annuleren, zullen door Jimber Meat BV voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe opdracht. Indien zulks niet mogelijk is, zal dit bedrag door Jimber Meat BV aan de wederpartij worden geretourneerd.

Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Jimber Meat BV aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.

De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.

Indien niet uitdrukkelijk een prijs of tarief is overeengekomen, zal de prijs of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Jimber Meat BV.  

Van alle bijkomende kosten zal Jimber Meat BV tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de wederpartij door kunnen worden berekend.

Indien Jimber Meat BV bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Jimber Meat BV gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

In het geval Jimber Meat BV voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Jimber Meat BV rustende verplichting ingevolge de wet; 

De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

Jimber Meat BV alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Jimber Meat BV aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
Jimber Meat BV zal voor het door de wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.

Jimber Meat BV en de wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de overeenkomst. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. De wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente en herinneringskosten met een minimum van € 25,- per factuur zijn verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.

Een door de wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Jimber Meat BV, voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 25,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Jimber Meat BV, voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Jimber Meat BV pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Jimber Meat BV de wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Jimber Meat BV en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Jimber Meat BV onmiddellijk opeisbaar.

Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Dienstverlening op afstand 

Deze bepaling is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van consument. In geval van dienstverlening op afstand heeft Jimber Meat BV het recht de wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.,In geval van dienstverlening op afstand heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. De wederpartij kan de overeenkomst herroepen via het de door de Jimber Meat BV geplaatst standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de opdracht volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Jimber Meat BV met de uitvoering van de opdracht is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de wederpartij en indien de wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Jimber Meat BV de opdracht volledig heeft verricht.

Indien de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort Jimber Meat BV uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de overeenkomst betrekking heeft op:

Klachten

    De wederpartij dient de opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde opdracht aan de overeenkomst beantwoord.
    Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de opdracht schriftelijk aan Jimber Meat BV gemeld te worden.
    Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
    De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Jimber Meat BV binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

Een tekortkoming kan niet aan Jimber Meat BV of de wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jimber Meat BV geen invloed kan uitoefenen en waardoor Jimber Meat BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht van Jimber Meat BV wordt in ieder geval verstaan:

Beëindiging overeenkomst

Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien Jimber Meat BV aan de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de wederpartij gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien de wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Jimber Meat BV het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.

Aansprakelijkheid

 Jimber Meat BV is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Jimber Meat BV, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Jimber Meat BV uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Jimber Meat BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Jimber Meat BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jimber Meat BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Onverminderd het vorengaande is Jimber Meat BV bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

Vrijwaring

De wederpartij vrijwaart Jimber Meat BV voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Jimber Meat BV of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of uitgevoerde opdracht is veroorzaakt of toegebracht.
Daarnaast vrijwaart de wederpartij Jimber Meat BV,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
De wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, software, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Jimber Meat BV of diens licentiegevers.

De wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.

Het is de wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Jimber Meat BV.
Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Jimber Meat BV.

De wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,- per inbreuk makende handeling betalen aan Jimber Meat BV, onverminderd het recht van Jimber Meat BV om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Jimber Meat BV voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.

Al het door Jimber Meat BV ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de overeenkomst kan door Jimber Meat BV voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

Privacy

Jimber Meat BV respecteert de privacy van de wederpartij. Jimber Meat BV behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de wederpartij hanteert Jimber Meat BV passende beveiligingsmaatregelen.

Jimber Meat BV gebruikt de persoonsgegevens van de wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Jimber Meat BV.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de wederpartij jegens Jimber Meat BV en/of jegens de door Jimber Meat BV eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Jimber Meat BV en/of de door Jimber Meat BV eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.
Overdracht

Het is de wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Jimber Meat BV te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen. Jimber Meat BV is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Overig

Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
De administratie van Jimber Meat BV geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Jimber Meat BV zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Jimber Meat BV is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Alle overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
Alle geschillen tussen Jimber Meat BV en de wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank ​Haarlem.