Privacybeleid Jimber Meat BV

Over ons privacybeleid

Dit is het privacybeleid van Jimber Meat BV (hierna te noemen “Jimber Meat BV”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Drukkersweg 14, Haarlem. Jimber Meat BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer . Jimber Meat BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Jimber Meat BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Ons privacybeleid is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen welke gegevens wij verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:

- E-mailadres
- Naam
- Telefoonnummer
- Communicatie tussen Jimber Meat BV en u (wij mogen u dienstgerelateerde e-mails sturen)

Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden.

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de website tegen handelingen die de veiligheid van de website en van uw computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw computer, onze website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.

Verwerking van gegevens door derde partijen

Om onze diensten uit te voeren of producten te leveren maken wij gebruik van diensten van derde partijen, dit varieert van boekhouding, e-mails tot webhosting. Met al deze derde partijen wordt een verwerkersovereenkomst aangegaan om uw gegevens te verwerken. Deze derde partijen waarmee een verwerkersovereenkomst is aangegaan verwerken geen persoonsgegevens namens ons en gebruiken indien van toepassing uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Deze derde partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze derde partijen zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht en een actuele lijst van deze derde partijen en de diensten die zij leveren kan op aanvraag aangeleverd worden.

Doeleinden verwerking gegevens

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Jimber Meat BV verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Jimber Meat BV daartoe op grond van de wet- of regelgeving verplicht is.

Doel informatieverzameling

De informatie die de organisatie verzamelt heeft als doel om een (betere) dienstverlening te leveren richting klanten.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen. Jimber Meat BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd. Echter, Jimber Meat BV kan u niet verzekeren dat de informatie op de website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Jimber Meat BV. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Beveiliging en veiligheid

Jimber Meat BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Youngbits persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met .

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Ons privacybeleid niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via . Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via .

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact opnemen met Jimber Meat BV door een e-mail te sturen naar of een brief sturen aan:

Jimber Meat BV
Drukkersweg 14

Haarlem  

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Jimber Meat BV kan van tijd tot tijd deze privacybeleid aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze privacybeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze privacybeleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze privacybeleid, kunt u contact opnemen met Jimber Meat BV middels onderstaande gegevens:

Jimber Meat BV

Drukkersweg 14

Haarlem

T +31235277485   
E  

Contactpersoon voor privacyzaken
Ben Telman